wyburzenia i rozbiórki

WYBURZANIE

Stosowane techniki wyburzania

W naszej ofercie znajdują się takie roboty jak: wyburzanie, rozbiórka budynków oraz wszelkie prace wyburzeniowe. Dzięki niemal 40-letniemu doświadczeniu zapewniamy kompleksową obsługę realizacji budowlanych różnymi metodami wyburzeniowymi.

Wyburzenia wykonujemy głównie metodą mechaniczną, hydrauliczną oraz coraz częściej strzałową, która pozostaje wciąż najbardziej efektywną metodą – zarówno pod względem ekonomicznym jak i czasowym.

odzyskany materiał po rozbiórce

Nasze sposoby na wyburzanie

W długoletniej historii Przedsiębiorstwa korzystaliśmy z następujących technik rozbiórkowych:

 • rozbiórki ręczne (tradycyjne) – przy użyciu elektronarzędzi: ręcznych młotów wyburzeniowych i udarowych, tarcz diamentowych, wiertnic do żelbetu czy wymagających cięcia palnikami gazowymi: acetylenowymipropanowymi,
 • rozbiórki metodą mechaniczną – przy użyciu ciężkiego sprzętu w postaci koparek na podwoziu gąsienicowym wyposażonych w osprzęt hydrauliczny (urządzenia dźwigniowe) oraz zdalnie sterowanych maszyn wyburzeniowych,
 • kruszenie metodą hydrauliczną – z wykorzystaniem nożyc hydraulicznych zdolnych skruszyć najmocniejsze konstrukcje żelbetowe i murowe,
 • wyburzenia wybuchowe (minerskie) – zapewniające natychmiastowy efekt obalenia budynku, oszczędzające czas i pieniądze Inwestora.

Obiekty które wyburzamy

Na przestrzeni lat Firma TRANS-ZIEM zgromadziła bogate portfolio wyburzonych obiektów, różniących się od siebie kubaturą, powierzchnią całkowitą, typem konstrukcji czy lokalizacją. Szeroki wachlarz usług wyburzeniowych można pogrupować na:

 1. Rozbiórki obiektów wysokich: w tej grupie znajdują się obiekty, które cechuje duży stosunek wysokości do boku podstawy. Panuje ogólna zasada, że budynkiem wysokim nazywamy ten, którego wysokość jest co najmniej 5 razy większa niż szerokość. Są to m.in. kominy ceramiczne, stalowe oraz żelbetowe, maszty antenowe lub telewizyjne, jak również wieże ciśnień, oświetleniowe, ochrony przeciwpożarowej, szybów kopalń.
 2. Rozbiórki obiektów kubaturowych: takie jak budynki użyteczności publicznej, usługowo-handlowe, szpitale, budynki gospodarcze i mieszkalne, hale i magazyny oraz obiekty biurowe. Kubatura wyburzonych przez nas obiektów budowlanych, budynków czy budowli często przekracza 100 000 m³, co wymaga sprawnego zarządzania i zazwyczaj jest sporym przedsięwzięciem logistycznym. Nie rzadko położenie obiektów wymaga prowadzenia rozbiórki w zwartej zabudowie miejskiej.
 3. Rozbiórki obiektów inżynieryjnych – takich jak: stalowe, betonowe i sprężone mosty, wiadukty, estakady, kładki piesze, przepusty, tunele kolejowe, konstrukcje oporowe i wsporcze.
 4. Rozbiórki infrastruktury drogowej i kolejowej – między innymi dróg i nawierzchni (asfaltowej, betonowej czy brukowej), barier energochłonnych, ekranów akustycznych, oznakowania pionowego i poziomego dróg, elementów sieci (studzienki kanalizacyjne i teletechniczne, słupy oświetleniowe).
 5. Rozbiórki obiektów przemysłowych – często zawierających ciężkie elementy stalowe takie jak suwnice, linie technologiczne, stacje transformatorowe, fabryki, drogi szynowe. Obiekty takie wymagają rozbiórki na terenach zamkniętych oraz wyburzeń na terenach wojskowych.
 6. Rozbiórki elementów belkowych: belki żelbetowe demontowane etapami, które z uwagi na dużą smukłość mogą ulec różnym formom niestateczności przy ściskaniu. Skruszenie betonu następuje na całej długości belki lub belka jest rozcinana na mniejsze fragmenty, następnie opuszczana urządzeniami dźwigowymi na najniższy poziom i tam dalej kruszona.
 7. Rozbiórka elementów płytowych jedno-, dwukierunkowo zbrojonych: rozbierane poprzez stopniowe rozkruszanie betonu z pozostawieniem nierozciętych prętów zbrojenia, aż do całkowitego usunięcia betonu.
 8. Rozbiórka elementów wspornikowych: np. balkonów.
 9. Rozbiórka konstrukcji podziemnych: posadowione bezpośrednio fundamenty maszyn i urządzeń, słupów oraz ścian – wraz z zabezpieczeniem sąsiednich zabudowań.
 10. Rozbiórki elementów prostych: takich jak obiekty małej architektury, fundamenty urządzeń, małe konstrukcje drewniane,
 11. Specjalistyczne prace alpinistyczne – polegające na ręcznym demontażu części konstrukcji obiektu: elementów dachu, stropu, ścian itp. Zlokalizowanych wysoko nad istniejącym terenem.
 12. Nadzór nad pracami wyburzeniowymi – pełniony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz posiadające wieloletnie doświadczenie.
 13. Opracowanie projektu rozbiórki – dzięki doświadczonemu zespołowi jesteśmy w stanie wykonać kompleksową obsługę dokumentacji rozbiórkowej od uzyskania pozwolenia na rozbiórkę aż do etapu związanego z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej rozbiórki.
 14. Recykling materiału porozbiórkowego i stali – specjalizujemy się w odzysku kruszywa porozbiórkowego i utylizacji odpadów powstałych w trakcie rozbiórki. Dzięki bogatej bazie sprzętu większość odzyskanego materiału może z powodzeniem zostać przetworzona i zostać ponownie wbudowana, np. jako podbudowy dróg, chodników, wzmocnienie skarp i nasypów.

W roku 2000 szacowana ilość betonu poddanego recyklingowi na świecie wyniosła

0
TON

Procedura prowadzenia robót rozbiórkowych/wyburzeniowych

Sekwencję prowadzenia prac wyburzeniowych ustala się zawsze na podstawie rzeczywistych warunków w miejscu rozbiórki, z uwzględnieniem występujących ograniczeń i utrudnień (np. wyburzanie w ścisłym centrum miasta, konieczność minimalizacji uciążliwości takich jak hałas, czy zapylenie, ograniczenie godzin pracy z uwagi na czynny zakład produkcyjny), schematu konstrukcji budynku oraz  wzajemnych powiązań poszczególnych elementów konstrukcji między sobą.

Można przyjąć ogólną zasadę, że wyburzenie prowadzi się w kolejności odwrotnej do wznoszenia budynku, czyli od góry ku dołowi. Zastosowanie tu ma następująca kolejność zdarzeń:

 • odłączenie wszystkich mediów dochodzących do rozbieranego budynku (woda, prąd, gaz, CO, teletechnika),
 • demontaż wszystkich instalacji, elementów wyposażenia (okna, drzwi, futryny),
 • utylizacja nieczystości zastanych w poszczególnych lokalach,
 • odzysk kabli i luźnych elementów stalowych,
 • rozbiórka elementów wspornikowych takich jak belki, płyty, elementy zadaszeń, wykusze,
 • stopniowe rozkruszanie betonu i wycinanie zbrojenia lub obalanie w kontrolowany sposób zachowując następującą kolejność robót: najpierw płyty stropowe, następnie belki drugorzędne, belki główne, słupy.

W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych powyższy ciąg powtarza się cyklicznie na kolejnych kondygnacjach aż do poziomu fundamentów, które najczęściej wymagają użycia specjalistycznych młotów wyburzeniowych.

Nieodłącznym elementem prac wyburzeniowych jest konieczność demontażu elementów konstrukcji. Ze względu na masę i wymiary dzielimy je na:

 1. Demontaż elementów wielkowymiarowych – realizowany przy pomocy ciężkich maszyn montażowych. Taki element ma zwykle powierzchnię większą niż 2 m² i masę ponad 1 tony.
 2. Demontaż elementów średniowymiarowych – przy użyciu lekkich maszyn o powierzchni do 2 m² i masie między 200-1000 kg.
 3. Demontaż elementów drobnowymiarowych – których masa nie przekracza 200 kg, często drobniejsze – demontowane ręcznie.

Recykling materiału porozbiórkowego

Trudno wyobrazić sobie rozbiórkę bez recyklingu materiału rozbiórkowego. Materiał taki przewozi się najczęściej samochodami samowyładowczymi, jeśli nie istnieje możliwość dalszej obróbki na miejscu wyburzenia. W naszym Przedsiębiorstwie dysponujemy sprzętem do ponownego przetworzenia materiałów kruchych: betonu i cegły, stanowiących największą objętościowo grupę odpadów budowlanych. Dobrej jakości cegłę, np. klinkierową odzyskujemy w całości metodami ręcznymi. Cegła kruszona jest stosowana w budownictwie jako podbudowa pod tymczasowe drogi technologiczne oraz na mniej obciążonych drogach czy ścieżkach.

Beton jako materiał o większej wytrzymałości wymaga większej uwagi, tzn. połamania i posortowania na odpowiednie frakcje, które są wykorzystywane do:

 • stabilizacji i przy wzmocnieniu słabego gruntu,
 • wykonania warstw drenażowych i wyrównawczych,
 • stworzenia podbudowy nawierzchni utwardzonych takich jak: drogi, ulice, place, posadzki w halach produkcyjnych i magazynach,
 • zamiany naturalnego kruszywa w mieszance betonowej,
 • budowy nasypów, rekultywacji terenu, zasypu wyrobisk.

Sprzęt do kruszenia

Rozdrabnianie gruzu odbywa się w stacjonarnych bądź mobilnych stacjach kruszenia, wyposażonych w kruszarki udarowe, szczękowe lub walcowe. Kolejno następuje załadunek przekruszu na samochody transportowe, dalej może on być dostarczony do urządzenia przesiewającego lub magnetycznych separatorów celem maksymalizacji odzyskanej ilości stali.

Etapy procesu przetwarzania materiału rozbiórkowego

 1. Oddzielenie poszczególnych materiałów: betonu, cegły, stali, drewna, plastiku, itd.
 2. Ręczne lub mechaniczne sortowanie składników.
 3. Wstępny odsiew.
 4. Wstępne kruszenie betonu nożycami hydraulicznymi. Odzysk stali.
 5. Zasadnicze kruszenie betonu.
 6. Ręczne lub mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń.
 7. Ostateczne rozkruszenie betonu, do frakcji <4cm.
 8. Płukanie, przesiewanie, frakcjonowanie przekruszu.

© 2018 TRANS-ZIEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.