Roboty ziemne – Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie

Realizowany Projekt ma na celu budowę brakującej w systemie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Zakład ten stanowił będzie jeden z najważniejszych elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami i będzie jego integralną częścią.

Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest rozbudowa istniejącego systemu z jednoczesnym zastosowaniem instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (strumień zmieszanych odpadów z terenów objętych selektywną zbiórką i balast po sortowaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych). Powstała instalacja będzie również produkować energię elektryczną i cieplną z odpadów komunalnych.

Źródło: http://www.spalarnia.krakow.pl/

Zakres zlecenia

Kompleksowe roboty ziemne, wzmocnienie podłoża gruntowego materiałem pochodzącym z recyklingu kruszywa betonowego. Profilowanie terenu – makroniwelacja. Przygotowanie terenu pod inwestycję

© 2018 TRANS-ZIEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.